-->

தரம் 03,04,05 மாணவர்களுக்கான சுற்றாடல் அலகு ரீதியான Pdf தொகுப்புதரம் 03,04,05 மாணவர்களுக்கான சுற்றாடல் அலகு ரீதியான Pdf தொகுப்பு  

தரம் 03,04,05 மாணவர்களின் சுற்றாடல் பாட கற்றல் மேம்படுத்துவதற்காக இலங்கையில் உள்ள தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்களால் உருவாக்கப்பட்ட Pdf கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

 PDF தேவையானவர்கள் கீழுள்ள தலைப்புகளை CLICK செய்வதன் மூலம் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியும்.

 01.எமது நல்வாழ்வு 

02.நாம் இலங்கையர்

நாம் இலங்கையர்

03.மரஞ்செடி கொடிகள் 

மரஞ்செடி கொடிகள்

04.எம்மைச் சூழவுள்ள பிராணிகள்

எம்மைச் சூழவுள்ள பிராணிகள்

எம்மைச் சூழவுள்ள பிராணிகள்

எம்மைச் சூழவுள்ள பிராணிகள்

05.நாம் பயன்படுத்துபவை

06.எமது உணவு

எமது உணவு

07.பாதுகாப்பும் கரிசனையும்

பாதுகாப்பும் கரிசனையும்

பாதுகாப்பும் கரிசனையும்

08.நீர் 

08.நீர் 

09.போக்குவரத்து

போக்குவரத்து

10.வீட்டுத்தோட்டம்

வீட்டுத்தோட்டம்

11.வேலையை இலகுவாக்கும் வழிகள்

12.மனித நடவடிக்கைகள்

13.நிலமும் வானும்

14.எம்மால் செய்யக்கூடிய மாற்றங்கள்

15.மனிதனும் தகவல்களும்

16.எமது பண்டைய தகவல்கள்


Post a Comment

Previous Post Next Post
close