-->

தரம் 04,05 சுற்றாடல் பாடத்தில் காணப்படும் செயற்பாடுகளும் அவற்றிற்கான செய்முறைகளும்

தரம் 04,05 சுற்றாடல் பாடத்தில் காணப்படும் செயற்பாடுகளும் அவற்றிற்கான செய்முறைகளும் தரம் 04,05

சுற்றாடல் பாடத்தில் காணப்படும் செயற்பாடுகள் 

கீழே Download Pdf என்பதை கிளிக் செய்வதன்‌ மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்

👉 DOWNLOAD PDF 👈

ஒவ்வொரு தாளாக புரட்டி படிக்கவும் 

Era Experiments

Share This Post 👌


Post a Comment

Previous Post Next Post
close