-->

தரம் 05 புலமை ஆசான் மாதிரி வினாத்தாள் இல 06 - 2024

தரம் 05  புலமை ஆசான் மாதிரி வினாத்தாள் இல 06 - 2024ஆசிரியர் - P. அம்பிகைபாகன் 

மாணவர்களை பாடசாலைகளுக்கு  தேர்ந்து எடுப்பதற்க்கும் மாணவர்களுக்கு உதவிப்பணம் வழங்குவதற்குமாக தரம் 05 மாணவர்களுக்கு நடத்தப்படும் மாதிரி பரீட்சை 

கீழே Download Pdf என்பதை கிளிக் செய்வதன்‌ மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.

Download more Grade 01 Papers - Click Here

Download more Grade 02 Papers - Click Here

Download more Grade 03 Papers - Click Here

Download more Grade 04 Papers - Click Here

Download more Grade 05 Papers - Click Here

Download more Grade 06 Papers - Click Here

Download more Grade 07 Papers - Click Here

Download more Grade 08 Papers - Click Here

Download more Grade 09 Papers - Click Here

Download more Grade 10 Papers - Click Here

Download more Grade 11 Papers - Click Here

Download more Grade 12 Papers - Click Here

Download more Grade 13 Papers - Click Here


If you have any problem with this post or PDF File, you can add a comment below or contact us on email. Share this resource with your friends!

Now you can Download all Exam papers, Past Papers, Model Papers, Textbooks and Worksheets from our official Website.

Visit  www.exampapers.xyzPost a Comment

Previous Post Next Post
close